(PDF) Ang Pagsasakatutubo mula sa Loob/Kultural na Pagpapatibay ng mga