Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos