XIAO TIME, 9 July 2013: ANG PAGKAKATATAG NG KATIPUNAN | IT'S XIAOTIME!