BLOGADAG – Page 4 – Kami ay mga mag-aaral ng Baitang 10 sa Mataas na